قیمت روی امروز بر اساس lmeلندن2565.5 دلار هر تن است
تولید کننده برتر روی در اراک
در سال 1397
مشاهده این خبر

مصارف

صنایع گالوانیزه

صنایع اکسید و پودر روی

صنایع تولید زاماک

صنایع دارویی و بهداشتی

صنایع مهمات سازی و آلیاژ روی

محصولات

محصولات

آنالیز شیمیایی

آنالیز شیمیایی

شمش روی با درجه خلوص زیر:
درجه خلوص 99/97 %
درجه خلوص 99/98 %
درجه خلوص 99/99 %

Printing & Packaging

Retail & Trading

Wood & Metalworking

Food & Beverage

Logistics & Distribution

Marine Process & Petrochemical