نقش «روی» در مقابله با کووید-۱۹ بازبینی نتایج مطالعات انجام شده در مورد ماده معدنی «روی» حاکی از آن است که این ماده می تواند از طریق مصونیت ضد ویروسی و مهار التهاب در برابر بیماری کووید-۱۹ تاثیر حفاظتی برای بدن داشته باشد.