بازدید جناب دکتر رضایی رئیس بانک صادرات شعبه شهید بهشتی و هیئت همراه از شرکت امین صنعت پویا