جای تاسف است که ۶۰ درصد از تجارت ما فقط با ۵ کشور است

جای تاسف است که ۶۰ درصد از تجارت ما فقط با ۵ کشور است

وحید شقاقی شهری: استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی: واقعا این یک ضعف بزرگ است که در حوزه تجارت خارجی چه صادرات و چه واردات با کشور‌های معدودی رابطه داریم، به طوری که بیش از ۶۰ درصد از مراوده تجاری ما با ۵ کشور چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی و عراق است. هر چند که در صادرات و واردات هر کدام از این‌ها ترکیب‌ها قدری متفاوت است، اما نکته مهم این است که ما باید روابط اقتصادی خود را توسعه دهیم.