تولید شمش با خلوص 99.99%

تولید شمش با خلوص 99.99%

این شرکت در سال 98 موفق به تولید شمش با خلوص99.99% با سرب زیر 50ppm گردید.