بازدید رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از خطوط تولید شرکت امین صنعت پویا

بازدید رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از خطوط تولید شرکت امین صنعت پویا

بازدید رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از خطوط تولید شرکتهای اکسیر پویان و امین صنعت پویا در شهرک صنعتی ایبک آباد اراک